Avec John Malkovitche, MimiRyudo, Blast, Grushkov, Kwaam et Johnny